Agat

W biurze rachunkowym Agat w Szczecinie oferujemy pełną księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Aby jak najpełniej realizować misję rozwoju przedsiębiorstw naszych Klientów, oferujemy im rozbudowany, precyzyjny system ewidencji działań gospodarczych w ramach rachunkowości. Służy to dogłębnej analizie sytuacji rynkowej danej firmy, w tym obserwowaniu finansów w ich kompletnym ujęciu. Oprócz rozliczeń podatkowych przedsiębiorca zyskuje fachowy ogląd na swoją działalność w wybranych obszarach i odstępach czasowych. To pozwala dopasować odpowiednie metody optymalizacji kosztów lub też zwiększania efektywności i stymulowania rozwoju. Zasady szczegółowego ewidencjonowania wszelkich operacji finansowych dokonywanych przez firmę określają dokładnie m.in. Ustawa o Rachunkowości i inne akty prawne. Klient ma więc pewność, że jest rozliczany dokładnie tak samo, jak wszystkie pozostałe firmy korzystające z księgowości pełnej. Księgowość pełna jest niezbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania firmą. Niektóre przedsiębiorstwa są prawnie zobligowane do jej prowadzenia.

  Należą do nich między innymi:
 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych,
 • osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej 1,2 mln euro.

Niewielkie przedsiębiorstwa mogą korzystać z księgowości uproszczonej, gdzie głównym zadaniem jest obliczanie należnych podatków, nie zaś ewidencjonowanie każdej złotówki przepływającej przez firmowe konto.

Księgowość - obsługa comiesięczna

W biurze rachunkowym Agat oferujemy kompleksową analizę poprawności merytorycznej i formalnej dokumentów księgowych zleceniodawcy, jak również prowadzenie ksiąg handlowych ściśle według przepisów ustawy o rachunkowości.

  Dokonujemy także analizy zapisów na kontach:
 • środków trwałych,
 • rozrachunków pieniężnych i publiczno-prawnych,
 • kontrahentów.

  W ramach obsługi dotyczącej zamknięcia okresu obrachunkowego oferujemy:
 • sporządzanie i analizę bilansu oraz rachunków zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych wraz ze szczegółową interpretacją wskaźników finansowych,
 • sporządzanie deklaracji wstępnej i ostatecznej z tytułu podatku dochodowego i przechowywanie ich kopii,
 • opracowanie informacji podatkowych,
 • przygotowanie wydruków ksiąg handlowych i rejestrów VAT,
 • sporządzanie dokumentów Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans oraz rachunek zysków i strat,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników) oraz rozsyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

Wszystkich przedsiębiorców skoncentrowanych na rozwoju swoich firm i znalezieniu nowych sposobów na optymalizację bieżących kosztów zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym Agat w Szczecinie.